tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

<你好我的大夫>真摯喊戲一Take過嘉應角色網民改觀癲姐後又一吸粉角色

<你好我的大夫>真摯喊戲一Take過嘉應角色網民改觀癲姐後又一吸粉角色

https://www.orientalsunday.hk/tvb娛樂/你好我的大夫-嘉應角色-吸粉角色-1190535/

發表於 Posted on: 2023-10-02 7:04

tjznth5151
帖數 Posts: 540
回頂端 / Top
蔡思貝 何廣沛飾演醫師嘅角色好好 游嘉欣角色唔錯 佢啲戲都好搶
好睇,少有關於中醫題材嘅劇集,有新鲜感,加上一班年青嘅新一代演員,會繼續收睇
每個故事都好感人

何廣沛同蔡思貝呢套螢幕CP都好襯 蔡思貝喺呢套劇做得幾好 拿捏得好好
<你好,我的大夫>好睇 中醫題材嘅劇集有新鲜感 一班年青上位演員做得好好

發表於 Posted on: 2023-10-02 19:33

oebvoa6015
帖數 Posts: 662
回頂端 / Top