tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

拳王2012vs拳王2021,哪一部好看?

拳王2012(郑嘉颖,黄浩然,李施嬅)
9
拳王2021(黎耀祥,姚子羚,张振朗)
4

總票數 Total Votes: 13

拳王2012vs拳王2021,哪一部好看?

拳王2012vs拳王2021,哪一部好看?

發表於 Posted on: 2021-11-23 11:59

heepo92
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
已投,2012好睇好多。2021呢部算吧,同刑偵一個氣氛,睇咗一集就果斷棄。學某網友話齋一般睇開TVB嘅好多都係鐘意「(星空下的)仁醫」同「十(月初)五(的月光)」呢種合家歡氣氛嘅劇嘎啦。

拳王2021氣氛陰沉,同刑偵有一比,所以睇完第一集果斷棄。

發表於 Posted on: 2021-11-27 16:57

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top
所以我都係寧願睇「一家人最緊要齊齊整整」嘅十月初五算嘞。

發表於 Posted on: 2021-11-27 17:02

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top
事實勝於雄辯,十月同拳王首週收視出爐,拳王2021首週收視16.5,十月則是19.4。都話咗拳王2021咁嘅氣氛即係逼人棄劇啫。

發表於 Posted on: 2021-11-29 21:18

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top