tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

還會有人爲了報仇而犧牲自己的前途嗎?

.

發表於 Posted on: 2019-08-11 22:46

LittleApril
帖數 Posts: 766
回頂端 / Top
講真,以前嘅人來講,好難講。

其實當復仇女神駐守心靈嘅時候,就好難講咩話值唔值得犧牲前途呢啲嘢,因為嗰時嘅人根本就已經失去理性。

當失去理性嘅時候,佢係唔會去計較值唔值得。

發表於 Posted on: 2019-08-12 23:00

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1143
回頂端 / Top
要看那个人对你来说 重不重要 还是前途重要 ,人性永远是复杂的。。。。

發表於 Posted on: 2019-08-13 21:46

wckqad
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top