tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

慾望契約(Contract of Desires)

這個世界有惡魔,就有驅魔師的存在……

鍾劍,為鍾家後人,據佢父親所言,佢哋先祖就係曾經嘅天下第一驅魔師鍾馗。鍾家世代書香,亦都係驅魔師家族。鍾父總共有三個兒子,長子鍾華,次子鍾國,鍾劍係孻仔。

鍾華、鍾國以及鍾劍原來都不願意繼承家業成為新一代驅魔師。直到一次靈異事件發生,鍾劍決定接手家業成為新一代驅魔師……

惡魔,係需要與人類訂立契約才可以產生力量嘅靈異存在,而只要有慾望,佢哋就有生存嘅空間。佢哋絕非善類,但佢哋必須誠實無欺,唔可以講大話而且必須要同人類訂立契約才可以擁有法力。

鍾劍都有佢嘅慾望,但強大嘅定力以及驅魔師血脈令佢清醒。每個人都有佢嘅陰暗一面,慾望一面而令惡魔有機可乘,而只有搵出惡魔宿主才可以有效清除惡魔。

與惡魔訂立契約成為驅魔師的鍾劍,需要找出惡魔宿主擊敗惡魔,雙方鬥智鬥力……這裡只有以魔制魔。

懸疑+惡魔契約的故事題材。貌似暫時比較熱。

發表於 Posted on: 2022-03-09 22:12

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top