tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

宋人街

主角姓宋,名字叫仁楷,即宋仁楷。宋仁楷係越南嘅Hoa族,即越南華僑。不過佢嘅先祖係當年跟隨二帝南遷經香港宋王台逃亡安南定居,因懷念故土,而將佢哋嗰條街定名為宋人街。

不過直到近代,越南亦都唔太平。而宋人街嘅故事亦都就此發生……

發表於 Posted on: 2021-07-31 1:12

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top