tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

弒父

張華曾經係黑社會大佬,與阿嫂劉月恩愛異常。由於黑社會經常打打殺殺,張華亦都積落唔少仇家,最終被逼解散社團著草以逃避另一黑道大佬追殺。而劉月則隱姓埋名,改名換姓湊大同張華嘅仔。

十年後,追殺張華嘅黑幫大佬被捉,判處終身監禁。張華則悄悄潛逃回港,改名換姓重新開始。張華改名張學友,並且轉撈正行,用又一個十年時間成為香港富豪。

而劉月同張華嘅仔張家輝亦都長大成人,成為投資基金經理,日進斗金。然而對於已另立家庭嘅親生父親,張家輝卻有種莫名嘅恨意,於是佢利用佢嘅商業知識同佢父親展開一場商戰,最終令父親傾家蕩產,而張家輝亦都親手殺死自己父親。

殺死父親後,張家輝向警方自首。故事完結。
==========================================================
故事所述名字純粹亂作,與現實生活重名之人無關。

發表於 Posted on: 2021-04-30 21:27

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top