tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

J2-你想點煮姐

節目構思唔錯, 但建議應該從改善姐姐煮餸過程入手, 而非由李錦聯另外做出一個高級版
由肥媽/三姐主持更吸引

發表於 Posted on: 2023-08-13 16:15

gary830
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top