tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【名作分享】抖音熱傳北宋勵志名作《寒窯賦》

寒窯賦為北宋名相呂蒙正所作,呂蒙正為大宋時期與寇準齊名的賢相。《寒窯賦》相傳為其所著。以下分享一下該賦原文:

「天有不測風雲,人有旦夕禍福。蜈蚣百足,行不及蛇;雄鷄兩翼,飛不過鴉。馬有千里之程,無騎不能自往;人有衝天之志,非運不能自通。

蓋聞:人生在世,富貴不能淫,貧賤不能移。文章蓋世,孔子厄於陳邦;武略超群,太公釣於渭水。顔淵命短,殊非兇惡之徒;盜跖年長,豈是善良之輩。堯帝明聖,卻生不肖之兒;瞽叟愚頑,反生大孝之子。張良原是布衣,蕭何稱謂縣吏。晏子身無五尺,封作齊國宰相;孔明臥居草廬,能作蜀漢軍師。楚霸雖雄,敗於烏江自刎;漢王雖弱,竟有萬里江山。李廣有射虎之威,到老無封;馮唐有乘龍之才,一生不遇。韓信未遇之時,無一日三餐,及至遇行,腰懸三尺玉印,一旦時衰,死於陰人之手。

有先貧而後富,有老壯而少衰。滿腹文章,白髮竟然不中;才疏學淺,少年及第登科。深院宮娥,運退反為妓妾;風流妓女,時來配作夫人。青春美女,卻招愚蠢之夫;俊秀郎君,反配粗醜之婦。蛟龍未遇,潛水於魚鱉之間;君子失時,拱手於小人之下。衣服雖破,常存儀禮之容;面帶憂愁,每抱懷安之量。時遭不遇,只宜安貧守份;心若不欺,必然揚眉吐氣。初貧君子,天然骨格生成;乍富小人,不脫貧寒肌體。

天不得時,日月無光;地不得時,草木不生;水不得時,風浪不平;人不得時,利運不通。注福注祿,命裏已安排定,富貴誰不欲?人若不依根基八字,豈能為卿為相?

吾昔寓居洛陽,朝秋僧餐,暮宿破窯,思衣不可遮其體,思食不可濟其飢,上人憎,下人厭,人道我賤,非我不棄也。今居朝堂,官至極品,位置三公,身雖鞠躬於一人之下,而列職於萬人之上,有撻百僚之杖,有斬鄙吝之劍,思衣而有羅錦千箱,思食而有珍饈百味,出則壯士執鞭,入則佳人捧觴,上人寵,下人擁。人道我貴,非我之能也,此乃時也、運也、命也。

嗟呼!人生在世,富貴不可盡用,貧賤不可自欺,聽由天地循環,周而復始焉。」

發表於 Posted on: 2022-02-08 17:15

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top
解釋一下三個人物:瞽叟,為舜帝之父。瞽叟雙目失明,為黃帝的八世孫。與元配握登生有舜帝重華,握登死後,娶有續絃壬女,與壬女生有象及另外一子。不過瞽叟、壬女以及其二子三番五次欲要殺死舜帝。結果都被舜帝死裏逃生,父母欲置其於死地,但舜帝仍然對其對父母盡孝,對兄弟恭恭敬敬,因此被當時以及後人稱為大孝。

此事載於《史記》,不過歷史迷以及學者們一直抱有疑惑為何瞽叟要三番四次置舜帝於死地,有推測舜帝可能並非瞽叟親子,乃握登出軌所生之私生子。

盜跖,春秋末期魯國人,姬姓展氏,又名柳展雄、柳下跖,為魯國賢臣柳下惠(成語「坐懷不亂」的男主角)的親弟。也是春秋時期臭名昭著的汪洋大盜。年紀卻也比較長壽,但絶對唔係好人。

馮唐,漢文帝時期大臣,十分有才,但終其一生卻只得一個郎中官。故有民諺:「馮唐易老,李廣難封。」「飛將軍」李廣縱橫一生,卻從來沒有封公封侯。

發表於 Posted on: 2022-02-08 17:30

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top