tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

香港 不要有魔鬼的條例
把我們的決心,選出我們新的長官

香港前景開始到一制的時候
每個港人迫着發出痛根的怒聲

起來!起來!起來!

我們要有信心

徹回魔鬼的惡法,前進!
對坑惡法的禍害,前進!

前進!前進!進!

發表於 Posted on: 2019-06-12 15:59

tsangshunk003
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
寫得太好了!此惡法一旦通過,嚴重後果將不堪設想!香港人一定要抗戰到底!

發表於 Posted on: 2019-06-14 4:06

tropicalfishie
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
逃犯修訂條例懶人包:

第一,政治犯不會引渡
第二,如果該罪名在香港係無嘅,不會引渡
第三,如果會判死刑嘅罪,不會引渡
第四,疑犯可以請律師在香港法庭辯護,不服判決可上訴,直至上訴到終審法院。其實門檻非常多關卡。
新加的門檻:
1. 7年以上刑期的才會引渡
2. 必須由引渡國的最高級法庭提出
3. 加入人權條款

換句話說,針對中國政府的引渡要求:
1. 唔係求其一個中國縣市地方法庭話要引渡就會成功的,因為要中央人民法院批准。要屈,門檻同風險都增加左。
2. 刑期7年以上的刑事或經濟案,一定係重犯啦。相信匿藏在香港的大陸逃犯,最多係呢種。
3. 反革命,鬧政府,講政府壞話,尋釁滋事,傳教,支持傳教,叫雞甚至做雞,香港無呢幾條罪的,所以唔會比人告。

但係條例既然咁多爭議,
商界對有權引渡經濟犯罪都好大保留,
政府宜增長諮詢期,
或再進一步修改內容,
例如分階段執行,
第一階段只處理刑事犯罪,
第二階段無限期押後直到時機成熟為止。

發表於 Posted on: 2019-06-14 6:31

lfclai
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
香港快變....罪犯溫床

發表於 Posted on: 2019-06-14 6:39

leeyukkong
帖數 Posts: 336
回頂端 / Top