tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

預告片

希望以後啲預告片唔好將個笑位播出嚟, 其實最近陳師奶洗頭+洗菜係勁搞笑, 但係喺預告時講左返而會令套劇播時冇咁好睇.... 所以以後啲預告淨係講明天係邊個主角就夠喇..

發表於 Posted on: 2020-12-20 20:54

camou.flage22
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top