tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

同意以上意見

YES
7
NO
2

總票數 Total Votes: 9

如果有觀眾同編劇互動劇本就更好

屬於香港人的故事應該由香港人共同創造。
如果編劇每個月或者每個星期,都採用由觀眾網上提供嘅意見編寫劇情,咁樣同觀眾嘅互動更加之大。
如果觀眾想發展啲咩劇情嘅話,都可以寫個故事大綱放上討論區比編劇參考,如果編劇覺得好嘅話亦都可以採用觀眾嘅意見。
咁樣長遠發展落去應該會越做越好睇。
多啲參考觀眾嘅意見,聆聽唔同嘅聲音,劇情應該可以發展得更好。
因為愛回家之開心速遞真係好睇同搞笑,希望可以長做長有,陪伴香港人每天晚上八點

發表於 Posted on: 2020-02-01 18:13

peterwu190
帖數 Posts: 75
回頂端 / Top
如果有觀眾同編劇一齊响將軍澳電視城開會商討劇本就更加好。

發表於 Posted on: 2020-02-02 15:05

TIMONNG
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
通常大團圓結局

發表於 Posted on: 2020-02-03 11:44

leeyukkong
帖數 Posts: 406
回頂端 / Top