tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

未來40年內會有第三次世界大戰,稱為哈米吉多頓大戰

第三次世界大戰唔係話發生響2031年咩?據嗰個自稱未來人嘅日本人所講。

2031年第三次世界大戰,然後戰場響中印嘛。之後中印又爆發史上最大規模衝突,以印度戰勝告終。2062年印度統治全中國。

當然暫時當嗰條友9Up,睇2031年係咪真係世界大戰先講。不過信嘅話,大家可以食多啲咖喱應對未來生活。

發表於 Posted on: 2019-06-27 11:39

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top
個冒牌白痴仔至會信

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:26

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29


發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29


發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29


發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29


發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29


發表於 Posted on: 2019-06-27 15:48
封哥 帖數 Posts: 757回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete


..>>
.
.

.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:29

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:30

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
44
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
44
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:30

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:35

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:35

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
.
.
.

.
.
.
.
.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:35
rogerlli997 帖數 Posts: 152回頂端 / Top
編輯 Edit
刪除 Delete

我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.我係正牌rogerlli997, TVB 忠實FANS
.\.\\..
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

發表於 Posted on: 2019-06-27 16:44

法證先峰4
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top