tvb.com

 
 
tvb.com
 

為什么好多節目都不配上粵語?

如題!
咁我哋啲電視機有麗音(多聲道)功能, 有咩用?
你哋年年賺咁多錢,
點解連基本服務都唔願意提供?
記住, 小財唔出, 大財唔入,
何況你哋啲收視愈來越差,
唔想没落, 就唔該落多啲本,
所謂一分錢, 一分收穫。

發表於 Posted on: 2016-08-19 8:30

天際訪客
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top