tvb.com

 
 
tvb.com
 

遲啲明珠台新聞新增繁體中文字幕、廣東話傳譯、手語服務!

Good!

發表於 Posted on: 2017-10-03 23:23

samson5007
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top
比返配音電影先講啦

發表於 Posted on: 2017-10-09 23:31

lps3a
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
已有中文新聞爲何明珠臺要廣東話傳譯??

發表於 Posted on: 2017-10-24 18:17

哈哈哈哈呵
帖數 Posts: 104
回頂端 / Top
樓上,呢樣嘢要問返TVB,而且下年7月先至提供!

發表於 Posted on: 2017-10-24 18:49

samson5007
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top
下年7月提供什麽?

發表於 Posted on: 2017-10-25 17:18

哈哈哈哈呵
帖數 Posts: 104
回頂端 / Top
樓上

下年7月提供咩你睇主題就知!

發表於 Posted on: 2017-10-26 23:47

samson5007
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top