tvb.com

 
 
tvb.com
 

福爾摩斯新傳 (又冇配音)

新劇10:30時段就有配音, 舊劇就轉到深夜時段播就冇配音 ? 福爾摩斯新傳咁好睇你地都唔做配音 ? 鬼唔望Viu TV個英文台所有節目都有配音到時啲觀眾睇曬 Viu TV.

發表於 Posted on: 2016-12-01 14:15

watercow
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
非常同意.Viu TV如果有麗音美劇一定可以打底明珠台.講番福爾摩斯新傳頭2輯都有麗音.現在又縮皮.TVB高層又舊病復發?

發表於 Posted on: 2016-12-03 1:43

tai43
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top