tvb.com

 
 
tvb.com
 

為什么好多節目都不配上粵語?

如題!
咁我哋啲電視機有麗音(多聲道)功能, 有咩用?
你哋年年賺咁多錢,
點解連基本服務都唔願意提供?

記住, 小財唔出, 大財唔入,
何況你哋啲收視愈來越差,
唔想没落, 就唔該落多啲本,
所謂一分錢, 一分收穫。

發表於 Posted on: 2016-08-19 8:33

天際訪客
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
係咁嫁啦, 原本有粵語配音嗰啲重播都CUT咗配音啦,你吹呀

發表於 Posted on: 2016-08-19 19:13

冇回過家睡覺的少年
帖數 Posts: 179
回頂端 / Top
落決定CUT粵配正仆街

發表於 Posted on: 2016-08-28 19:01

lps3a
帖數 Posts: 90
回頂端 / Top