tvb.com

 
 
tvb.com
 

2017年上半年度最差男主角 (Part 3)

張兆輝 全職沒女
23
張振朗 全職沒女
30
林文龍 不懂撒嬌的女人
20
王浩信 不懂撒嬌的女人
46
杨旭文 射鵰英雄傳
33
陈星旭 射鵰英雄傳
30
陳錦鴻 蘭花刼 (相信大家都睇過)
24

總票數 Total Votes: 206

2017年上半年度最差男主角 (Part 3)

只計領銜主演, 請投票 (3強)

發表於 Posted on: 2017-05-28 5:29

tsevictor6
帖數 Posts: 216
回頂端 / Top
huh! 點解saving會係最差呀?

發表於 Posted on: 2017-05-28 10:46

tsevictor6
帖數 Posts: 216
回頂端 / Top
張振朗 全職沒女

王浩信 不懂撒嬌的女

發表於 Posted on: 2017-05-28 22:38

Badmama
帖數 Posts: 231
回頂端 / Top
为什么投给张兆辉啊?

發表於 Posted on: 2017-06-18 0:49

juicesky
帖數 Posts: 142
回頂端 / Top
我覺得呢度每位都演得好好喎,除左蘭花劫我無睇之外,所以這投票根本係無聊!

發表於 Posted on: 2017-06-22 9:31

kalia6699
帖數 Posts: 378
回頂端 / Top
@Badmama

Same
They over-acted

發表於 Posted on: 2017-06-24 18:27

876148
帖數 Posts: 475
回頂端 / Top