tvb.com

 
 
tvb.com
 

懇請杜慶龍師傅幫忙

杜師傅你好!懇請杜師傅幫我4歲女兒,她2年前被邪靈纏身,她眼袋呈現紫色、成日話我吾要你、瞓覺到深夜2點鐘就話我唔同你哋玩,我唔要你哋及脾氣好差和好容易扭計,曾經尋找多位師傅幫忙,但冇成效,佢引藏得非常好,最後請一位泰國女士幫忙與我女兒接觸,終於另佢現出真身,繼後請另位師傅幫忙,幫我女兒暫時安穩,但我觀察我女兒表現,佢依然說我吾要你及脾氣好差,在無燈光下看我女兒面部,仿若見到邪靈呈現佢個樣出來,我覺得情況邪靈未解决,情況急切,懇請杜師傅慈悲指引和幫忙、感激不盡。

聯絡電郵: ktolee@gmail.com

發表於 Posted on: 2018-02-14 1:24

davidkt
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top