tvb.com

 
 
tvb.com
 

為何不先直播觀眾較感興趣的節目?

講嘅係凌晨過後嘅奧運直播,
好似今日咁, 一直直播其他冷門節目,
竟然完全無直播到【跳水】,
呢個安排實在難以理解,
如果係當中遇到問題而導致無法直播,
唔該叫主持人係節目上交待一下,
而家咁樣真係好莫名其妙,
令觀眾好不滿。

發表於 Posted on: 2016-08-10 7:11

天際訪客
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
今屆係有史以來直播香港選手賽事 最多嘅一屆奧運,
可惜香港選手同以前一樣冇咩好成績,
以至呢屆TVB直播嘅奧運,
成為歷來【最唔好睇】嘅一屆。

強烈要求TVB【重返】以往的路線同風格,
以增加節目可觀性。
以前的路線就係:
主播【中國和外國】有好表現嘅賽事,
咁先至有可觀性嘛。

至於擁護港隊嘅黃絲幫,
佢哋大部份睇網上(各地)嘅直播,
所以對收視根本唔會有太大影响,
而家流失嘅收視,
大部份來自傳統家庭觀眾。

發表於 Posted on: 2016-08-15 8:32

天際訪客
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top