tvb.com

 
 
tvb.com
 

個人評論(上)

劇中提到「冷凍人」這話題令我不其言想起《冰封俠 重生之門》、《急凍奇俠》,這些作品令我留意到底被冰封或冷凍的人在戲中屬那年代和跟這年代的常人有何分別,他們都身手不凡、力大無窮、連撒尿都可像開水炮般澎湃。而劇中的冷凍人有何特別?就是身體機能會在「解凍」後急速下降,而且頗後才提出,個人覺得這令興味大減。而這就跟「穿越」不同因為穿越純粹是討論兩個不同年代的人同時一起相處時的矛盾以及探索有關的穿越方法奇遇等,當提到「冷凍人」除了討論不同年代間的矛盾亦自然會有興趣想知有關特異之處。
劇中的「冷凍人」是個吸引點,而劇初提到他部份的背景和主要事件是個好引子。然後提到他跟子孫相遇都是有趣的,但可惜後來頗集中於賀和平父子鬥氣及翁芷喬、湯澤澄及庄司晨三人複雜關係的劇情。
劇中的「冷凍人」,當年日本何以選擇這兩人作為「冷凍」對象,目的為何也沒交代,然後在這所謂的防空洞只有鐘定國的「冷凍棺」卻不見賈綽的「空冰棺」好像有點兒戲。而且既然定國是在年輕時已被「冷凍」,那麼思想雖然停留於那年代但也該是年輕人心智,可他跟子孫說話口吻還是老輩了點。
提到翁芷喬的故事線,她跟湯澤澄因年齡差距受到人們議論,尤其澤澄的家人。我覺得事件跟賀/鐘家沒太大關係但卻佔了頗大的篇幅。再加上要討論芷喬為澤澄沒有理會親女兒庄司晨的感受,這番轉折,過了許久提到澤澄死後引申的那場官司才提到這跟賈綽藏金的秘密,這才拉回正題,但卻已是最後幾集的事。
至於賀家,由賀家父子為錢財鬥氣到後來為永年在玄學界的事業合作,這當中其實可以有多點鐘定國介入的情節以討論兩代的關係及互相影響,但始終被其他劇情分薄了。像永年的成名過程期間跟「龍羽堂」的瓜葛及與龍震過節,與定國的被冷凍前的事沒直接關係,但令賀家父子差點被控謀殺。而定國在這件事上除了指責這兩父子外,身為警察的他常說會查但就只有說過而已。如果可以集中提及多點鐘定國這個長輩對賀永年父子關係和影響甚至這「隔代」的親情的建立等會較好,劇中雖有提過,但篇幅較小。
《逆緣》這劇名在《節目巡禮》提到意思為逆轉的緣份或不可解釋的緣份。「逆轉」就是遇到故人,「不可解釋」是指甚麼呢?劇中的人物關係的確錯綜複雜,像剛才提過的故事線各自都有頗多倫理、情感、懸疑的劇情。其實這幾條故事線各自是個不錯的劇情故事,但互相間關連不大,而最重要沒有花多點篇幅講「冷凍人」這個主題。
欣賞這劇製作,期待下部作品播出。

發表於 Posted on: 2018-06-17 2:13

ivylht
帖數 Posts: 1507
回頂端 / Top
唔錯嘅評論啊。逆緣無論喺背後意義上、劇情上、背景設定上、共嗚上、演員火花(3爺孫)、cp火花上都非常出色, 呢d因素造就逆緣依然成為到目前為止我心目中2018年嘅最佳!雖然最高收視嘅地位啱啱被深宮計超越左, 但我覺得呢d出色位係深宮計超越唔到兼不能及的

發表於 Posted on: 2018-07-17 0:32

youhoo
帖數 Posts: 2142
回頂端 / Top
這對忘年戀撘配很有味道。翁芷喬端裝貌美,外表年輕。湯澤俊朗深情。本來不看好的非正常婚姻經他倆位演釋毫不違和。讚!

發表於 Posted on: 2018-08-05 4:27

fattyychan
帖數 Posts: 74
回頂端 / Top