tvb.com

 
 
tvb.com
 

最佳 back ground music

要讚吓後期制作 choosing 的
Back ground music
選得好
So far 真心講最好 the best
因為很多時看劇都被那些
back ground music 吵親對耳
我情願冇音樂
靜靜地,好過
但今次冇乜 disturb
非常合適

發表於 Posted on: 2018-06-11 19:10

taikok
帖數 Posts: 630
回頂端 / Top
係啊套劇咁成功其實呢啲細節位都功不可沒。 逆緣依然係2018目前為止我最中意睇嘅劇!
好開心終於有慶功宴俾逆緣!之前仲喺度諗緊套劇咁好成績點解大結局咗咁耐都未有慶功宴, 原來幾日前已經搞左慶功宴, 係㗎咁嘅迴響同成績比返啲適當嘅嘉許好應該, 年尾萬千星輝/星和/大馬頒獎禮更加應該有幾個獎(希望有拍擋獎[黎耀祥陳家樂姜大衛]、男喜[陳家樂]、情侶獎[陳家樂林夏薇] la!)

發表於 Posted on: 2018-06-15 2:34

youhoo
帖數 Posts: 2150
回頂端 / Top