tvb.com

 
 
tvb.com
 

陳慧珊仲掂唔掂?

陳慧珊仲掂唔掂?

發表於 Posted on: 2018-02-07 22:15

黃大人
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
知道佢有份做當堂打折

發表於 Posted on: 2018-02-08 0:59

leeyukkong
帖數 Posts: 5710
回頂端 / Top
唔想睇陳慧珊

發表於 Posted on: 2018-02-08 7:29

daddeyaa
帖數 Posts: 980
回頂端 / Top
睇片仲keep例

發表於 Posted on: 2018-02-08 17:42

林丈夫
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
呢套而家唔係睇陳慧珊...
係睇Ali...

不過我個人寧願睇陳慧珊...

發表於 Posted on: 2018-02-10 17:02

酒吞童子
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
觀眾對主角既"要求"經已唔同左,加上淨係聽陳慧珊成日扮少女把聲已經係去沖涼既時間,哈哈,無線依家大把有樣有身材又有演技既男、女演員,陳慧珊做喜劇又弱又成日以為自己仲係一線咁,經已唔係佢果個年代啦! 仲有,好心無線唔好再編劇編到佢成日主動主咀男主角啦,壹號皇庭仲睇唔夠咩!

發表於 Posted on: 2018-02-10 22:18

snowsnoopyy
帖數 Posts: 392
回頂端 / Top
Ali都係啦,中女仲成日扮少女,睇誇世代仲睇唔夠咩

發表於 Posted on: 2018-02-11 4:44

Louise1226
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
陳慧珊都仲ok

發表於 Posted on: 2018-02-11 7:51

leeyuking
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
唔掂

發表於 Posted on: 2018-02-11 18:10

daddeyaa
帖數 Posts: 980
回頂端 / Top
睇過先知!

發表於 Posted on: 2018-02-11 19:32

潛水人
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
唔知
未睇

發表於 Posted on: 2018-02-11 20:39

linglinauyeung
帖數 Posts: 81
回頂端 / Top
睇預告好唔掂

發表於 Posted on: 2018-02-12 1:16

leeyukkong
帖數 Posts: 5710
回頂端 / Top
係十分唔掂。我係覺得佢呢個年紀做得人阿媽。做咁嘅角色應該已經唔太適合。

發表於 Posted on: 2018-02-12 23:25

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5733
回頂端 / Top
十分認同我樓上這位所講的。

發表於 Posted on: 2018-02-15 0:30

kathychong
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
一半一半
劇本身ok

發表於 Posted on: 2018-02-15 8:24

alberttoowt
帖數 Posts: 2170
回頂端 / Top
自然。EXCELLENT.

發表於 Posted on: 2018-02-16 18:38

fattie
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
陳慧珊向來SELL 氣質。陳慧珊很是不錯。做得好。

發表於 Posted on: 2018-02-16 18:42

fattie
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top