tvb.com

 
 
tvb.com
 

万千星辉颁奖典礼2017-满意/不满意的奖项 最佳男/女主角 最佳男/女配角

满意 -王浩信 最佳男主角
9
不满意 -王浩信 最佳男主角
70
满意-唐诗咏 最佳女主角
12
不满意-唐诗咏 最佳女主角
67
满意 -马国明 最受欢迎电视男角色
49
不满意 -马国明 最受欢迎电视男角色
13
满意 - 蔡思贝 最受欢迎电视女角色
8
不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色
71

總票數 Total Votes: 299

万千星辉颁奖典礼2017-满意/不满意的奖项 最佳男/女主角 最佳男/女配角

万千星辉颁奖典礼2017结束了,你满意/不满意那哪个奖项?

發表於 Posted on: 2018-01-22 23:09

CheeFeng00后
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
更改,是男女角色

發表於 Posted on: 2018-01-22 23:11

CheeFeng00后
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
不滿視帝視后女喜

發表於 Posted on: 2018-01-22 23:11

Shirley321
帖數 Posts: 90
回頂端 / Top
最不滿意唐詩詠!
鮑姐唔係親生女所以唔會畀佢
係咪因為宣萱無來,就唔頒畀佢呀?
李司棋以前都係親生女呀!而且火姐好過Cherry九倍啦!
司棋姐正好多!講樣講演技!

發表於 Posted on: 2018-01-23 1:14

Anjaylia123
帖數 Posts: 244
回頂端 / Top
不满意 -王浩信 最佳男主角
不满意-唐诗咏 最佳女主角
满意 -马国明 最受欢迎电视男角色
不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色

發表於 Posted on: 2018-01-23 9:17

mintsw
帖數 Posts: 462
回頂端 / Top
不满意 -王浩信 最佳男主角

發表於 Posted on: 2018-01-23 9:28

issaclai
帖數 Posts: 218
回頂端 / Top
視帝同女喜最不知所謂...

視后...都係果句....無線呢次唔比佢....應該好難再有機會比佢...
不過...我想知一開始無線稱唐既角色係咪叫女主角?

發表於 Posted on: 2018-01-23 11:58

米高風
帖數 Posts: 595
回頂端 / Top
ALI 真慘

發表於 Posted on: 2018-01-23 13:03

JUSTDOITIN
帖數 Posts: 85
回頂端 / Top
除了马明其他的都不满意

發表於 Posted on: 2018-01-31 13:16

GLCF
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
視后五強得宣萱同鮑姐最有水準
胡定欣無乜noise,李佳芯麻麻,唐詩詠最差
呢三個竟然入到五強真係不知所謂
司棋姐,江美儀,阿田好好多啦!

發表於 Posted on: 2018-02-05 7:45

Anjaylia123
帖數 Posts: 244
回頂端 / Top
不满意 -王浩信 最佳男主角
不满意-唐诗咏 最佳女主角
满意 -马国明 最受欢迎电视男角色
不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色

不滿意馬國明 "不能" 獲得最佳男主角

發表於 Posted on: 2018-02-05 10:36

勢不低頭
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
I really feel Kristal Tin should win TV queen and Ali best character award. Both perform very well in 2017.but end up both empty hand. The worst is both award winners i totally cant accept. TVB suck.

發表於 Posted on: 2018-02-11 7:14

Buffalo77
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
不满意 -王浩信 最佳男主角
不满意-唐诗咏 最佳女主角
不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色

馬國明應該係視帝
依家搞到同蔡假歷同一level
有冇搞錯
心痛馬國明
TVB suck x2

發表於 Posted on: 2018-02-11 7:59

nicky96
帖數 Posts: 236
回頂端 / Top
截至22:56
投票率

满意 -王浩信 最佳男主角 10.8%

不满意 -王浩信 最佳男主角 89.2%

满意-唐诗咏 最佳女主角 13.4%

不满意-唐诗咏 最佳女主角 86.6%

满意 -马国明 最受欢迎电视男角色 81.5%

不满意 -马国明 最受欢迎电视男角色 18.5%

满意 - 蔡思贝 最受欢迎电视女角色 10.3%

不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色 89.7%

發表於 Posted on: 2018-02-12 22:58

CheeFeng00后
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
不满意 -王浩信 最佳男主角
不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色

發表於 Posted on: 2018-02-15 19:03

mikechang
帖數 Posts: 113
回頂端 / Top
最最最不满意 -王浩信 最佳男主角, 演技全男藝員最低, 入圍都唔應該, 全台最討厭人物
最最不满意 -蔡思贝 最受欢迎电视女角色, 一D都唔受歡迎
最不满意 唐C詠, 因為個獎應該係宣萱

不満意馬國明只攞男喜, 因因..因為他應該同時攞 男 主 和 男 喜 !!!!

發表於 Posted on: 2018-02-18 22:37

John313
帖數 Posts: 927
回頂端 / Top