tvb.com

 
 
tvb.com
 

呢套 <性在有情> 劇若果放在 ...

閒日 8:30 播, 應該會好好睇,
總好過睇咗一些 "又灰, 又暗, 又死人, 又冧樓" 的劇集.

輕鬆, 小品, 偶然有點 "味道",
但, 大家演得十分好, 和搞笑.

現在, 8:30 & 9:30 劇集, 避得就避,
我個人意見

發表於 Posted on: 2018-02-06 16:57

Christina
帖數 Posts: 4150
回頂端 / Top