tvb.com

 
 
tvb.com
 

片尾曲

片尾曲好似以前咁
9
用主題曲
0

總票數 Total Votes: 9

好想片尾曲好似以前咁

以前啲片尾曲好有心思
希望以後繼續
唔好用主題曲

發表於 Posted on: 2018-01-02 21:01

littlefawn
帖數 Posts: 130
回頂端 / Top
以前都好似係播返主題曲?

利申....只睇過第一代愛回家...

發表於 Posted on: 2018-01-02 21:25

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
prefer 之前咁每集片尾播唔同嘅歌!

發表於 Posted on: 2018-01-05 21:48

tropicalfishie
帖數 Posts: 140
回頂端 / Top
愛回家以前是每天不同的嗎?

你指是黎耀祥時代?

發表於 Posted on: 2018-01-05 21:59

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
片頭都算啦,片尾又嚟,使唔使咁密?

發表於 Posted on: 2018-01-06 16:22

Offgun
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
我都想好似以前咁跟返嗰集劇情播唔同嘅英文插曲, 其實我覺得呢套嘢冇主題曲冇乜所謂,佢大部分吸引嘅嘢都唔係集中喺熊家,無啦啦整個以家庭為主題嘅片頭其實怪怪地…… 而且仲有一樣嘢就係, 而家好似夾硬為咗片尾都要播番主題曲就突然停左隻播到一半嘅英文插曲(好似228同227集gum),好無癮lor……

發表於 Posted on: 2018-01-07 5:14

youhoo
帖數 Posts: 2134
回頂端 / Top
反而之前第一輯愛回家就算片尾播返主題曲都幾自然(即使嗰集係講律師樓), 可能本身因為隻歌好聽同warm d, 律師樓有時某程度上都幾馬家feel, 加加埋埋成套劇(第一輯愛回家)大部份嘢都好match主題曲

發表於 Posted on: 2018-01-07 5:22

youhoo
帖數 Posts: 2134
回頂端 / Top
主題曲其實算OK,但各種英文插曲做片尾曲就比較貼切啲,有feel啲。

發表於 Posted on: 2018-01-13 18:38

lindanoe
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top