tvb.com

 
 
tvb.com
 

10色彩虹接龍遊戲

遊戲規則與玩法:

按色彩漸變順序, 接着說出屬於對應色的同色物品或意象象徵事物。

該物品或事物, 需與上位接龍者所提出的答案有關聯。

色彩漸變順序為白→粉紅→紅→橙→黃→綠→青→藍→紫→黑→白……

無法串聯時可以從白色重新開始或重覆答過的答案。


範例:

01樓: 白色 百合花
02樓: 粉紅 玫瑰
03樓: 紅色 蘋果
04樓: 橙色 蜜柑
05樓: 黃色 芒果
06樓: 綠色 果樹
07樓: 青色 雜草
08樓: 藍色 煩惱
09樓: 紫色 不安感
10樓: 黑色 深夜
11樓: 白色 清晨
12樓: 粉紅 愛心早餐
13樓: 紅色 蕃茄
14樓: 橙色 維生素C
15樓: 黃色 檸檬汁
16樓: 綠色 健康
17樓: 青色 希望
18樓: 藍色 晴空
19樓: 紫色 黃昏雲霞
20樓: 黑色 晚空
21樓: 白色 月光……

如此類推。


由我先開始:

白色 白紙

發表於 Posted on: 2015-11-15 0:43

6年4組靈異探偵委員
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
粉紅—粉紅色唇膏

發表於 Posted on: 2015-11-15 16:02

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
紅色 花瓣唇妝

發表於 Posted on: 2015-11-15 18:54

6年4組靈異探偵委員
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
橙色—甘桔

發表於 Posted on: 2015-11-16 17:47

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
黃色 蜂蜜
(與柑桔的關聯性是潤喉)

發表於 Posted on: 2015-11-17 4:12

6年4組靈異探偵委員
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
綠色—綠色薄荷糖

發表於 Posted on: 2015-11-19 15:53

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
青色 竹蔗汁

發表於 Posted on: 2015-11-19 20:58

6年4組靈異探偵委員
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
白→粉紅→紅→橙→黃→綠→青→藍→紫→黑→白…

藍色—煤氣爐火焰

發表於 Posted on: 2016-04-14 14:09

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
紫色 椰汁紫米露

發表於 Posted on: 2016-09-15 14:17

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
黃色—栗蓉椰汁西米露。

發表於 Posted on: 2016-09-15 17:47

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
黑色 - 芝麻糊

佢好似要順住顏色

發表於 Posted on: 2016-09-16 14:00

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
白色—白紙滴左芝麻糊就弊家伙喇!

(係我大意唔記得左要順顏色接!)

發表於 Posted on: 2016-09-16 15:20

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
粉紅色 - 粉紅色口紅

發表於 Posted on: 2016-09-17 13:00

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
紅色—熱氣嘴唇通常都會好紅。

發表於 Posted on: 2016-09-17 15:36

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
橙色 - 橙色一個天是DRY的歌曲

發表於 Posted on: 2016-09-18 13:32

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
白→粉紅→紅→橙→黃→綠→青→藍→紫→黑→白…

黃色—乜蛋既黃都係黃色。

發表於 Posted on: 2016-09-18 18:10

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
綠色 - 草園一遍綠色,好靚

發表於 Posted on: 2016-09-19 12:18

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
青色—椰青同草都係青色。

發表於 Posted on: 2016-09-20 11:17

絲綢之路
帖數 Posts: 5465
回頂端 / Top
藍色 - 藍色天空好靚

發表於 Posted on: 2016-09-20 12:09

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
紫色=薰衣草

發表於 Posted on: 2016-09-29 12:25

华999
帖數 Posts: 1957
回頂端 / Top
黑色 - 黑色頭髮

發表於 Posted on: 2016-09-29 12:41

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
白色=雪地

發表於 Posted on: 2016-09-29 20:41

华999
帖數 Posts: 1957
回頂端 / Top
粉紅色 - 粉紅色封面既書

發表於 Posted on: 2016-09-30 8:11

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top
红色=大红花

發表於 Posted on: 2016-09-30 12:14

华999
帖數 Posts: 1957
回頂端 / Top
橙色 - 橙新聞

發表於 Posted on: 2016-09-30 13:58

龎生
帖數 Posts: 5224
回頂端 / Top